Права та обов’язки учасників

Члени Асоціації мають право:

− брати участь в Загальних зборах Асоціації;

− брати участь в роботі органів управління та в робочих органах Асоціації в обсягах, передбачених цим Статутом;

− вносити на розгляд органів управління Асоціації пропозиції, заяви, скарги з будь-яких питань діяльності Асоціації, в тому числі пропозиції про обрання або відкликання окремих членів органів управління Асоціацією та брати участь в обговоренні відповідним органом управління поданої пропозиції, заяви, скарги;

− отримувати звіти про діяльність Асоціації, її органів управління, отримувати інформацію про плани і програми, а також про використання коштів та майна Асоціації;

− користуватись підтримкою Асоціації при захисті своїх прав та законних інтересів у відносинах з діловими партнерами, органами державної влади та управління, а також у налагоджені контактів з іноземними партнерами;

− представляти за дорученням інтереси Асоціації в будь-яких органах та організаціях;

− використовувати найменування, логотип, торгову марку (знак) Асоціації;

− вийти з членів Асоціації у порядку, передбаченому цим Статутом;

− бути членом інших об’єднань підприємств, які діють в сферах господарської та іншої діяльності, відмінної від ринку виробництва і постачання газового обладнання.

Члени Асоціації зобов’язані:

− дотримуватися положень Статуту Асоціації, рішень органів управління Асоціації;

− приймати участь в реалізації статутних завдань Асоціації;

− своєчасно та у повному обсязі вносити вступні, членські та цільові внески;

− надавати Главі Асоціації інформацію, яка може вплинути на членство в Асоціації відповідного члена або на діяльність Асоціації (зміни організаційно-правової форми, що виключає участь в Асоціації; злиття з іншим членом Асоціації; вступ до інших об’єднань підприємств, що виключає діяльність в Асоціації або створює конфлікт інтересів з членами Асоціації або самою Асоціацією; правонаступництво і т.п.);

− на вимогу посадових осіб Асоціації надавати запитувану інформацію окрім випадків, коли така інформація є комерційною або банківською таємницею, або ж вважається конфіденційною інформацією;

− дбати про добре ім’я Асоціації.